MAMMUZZA MIA ‘UN CCI VAJU CCHIU’ A LA SURFARA …

 MONTALBANO GIOVANNI       Zolfataro


Fu zolfataro vero Giovanni Montalbano (1910-1999) che lavorò in miniera fino alla completa e definitiva chiusura. Aveva iniziato a trasportare zolfo da bambino e sentiva come sua quella “tana”, affezionandosi ad un mestiere che, al di là delle sofferenze provocate, consentiva di sfamare la famiglia. Nella poesia intitolata “La chiusura di li surfari”xi emerge tutta la sua rabbia di uomo ormai sul lastrico, assieme agli ultimi cento “pirriaturi”, cui verrebbe d’imbroccare un’arma e far fuoco su “cu fici stu mali a Cianciana”. A cos’erano valsi gli indicibili sacrifici suoi e degli altri, a cosa avevano approdato i numerosi scioperi per impedire la chiusura della miniera e le mille promesse (li megliu tisori, cioè il corso di riqualificazione professionale) se tutti rischiavano di dover finire in Belgio?
Il componimento, di sapore popolare e di tono fortemente drammatico, serve al Montalbano a sfogare anche il suo rancore, a quietare un po’il tarlo che lo rode. Rammento che aveva sempre qualcosa da raccontarmi sui suoi trascorsi minerari e a lui devo l’elenco dei Ciancianesi periti in zolfara.
    (E.G.)

{play}images/stories/mp3/surfara.mp3{/play}
(clicca sul play)
(clicca sul play)
La chiusura di li surfari

   Amici, vi raccuntu un fattu veru:
li surfarara ristaru a lu scuru.
Chiddu chi vi cuntu è un fattu veru,
nun è minzogna, è fattu sicuru!
   Quannu si chiujeru li surfari,
ognunu tralassà lu so misteri,
nni prumitteru li meglio tisori
e all’ultimu finì a santiari!
   Mi cci jittassi comu ‘na jena
Contro cu fici stu mali a Cianciana,
cà quannu si chiujeru li surfari
eramu appena centu li guirreri
   Sciopiru nni ficimu senza ma’ finiri
Fina ca cci purtammu li muglieri.
Cu è ca si zittiva di luntanu,
a lu cunteggiu fu lu cchiù vicinu!
   Arriva di Palermu la risposta,
ca lu cursu si fa e tantu basta.
Lu surfaru misu nta ‘na costa
Fu allavancatu di la lista.
   Liggeru l’elencu e foru centucincu,
li veri surfarara misi a rancu!
Nuddu si la cridiva sta risposta
Cci fu ‘na cosa storta e tantu basta!
   L’elencu arrivà chinu chinu,
li surfarara ristaru luntanu
cà pi curpa di qualche mischinu
nni livaru lu pani di li manu.
   Diu av’aiutari anchi a natri
Cà fussi di pigliari bummi e mitri,
cà semmu chiddi ca ruppimu petri
e ma’ lu munnu ammu fattu li latri.
   Ora parlammu di li pensionati
Ca di matina a sira semmu a liti,
pi miraculu nun nni piglianu a pidati
sti pezzi di birbanti scilarati!
   Hannu fattu se’ voti di Palermu.
Mi pari a mia ca nun cc’è cchiù munnu
E s’’un cci pensa ora lu guvernu
Semmu veramenti nni lu funnu!
   Jiu lu sacciu cu purtà ssu dannu…
Vi lu vulissi diri e mi cunfunnu…
Però cci pensu la notti e lu jornu
Cu misi st’operai nna lu ‘mpernu.
   Meglio ca la finisciu ora ora…
Mannò jiu scrivu ‘nfina a primavera.
E siddu dura ancora chistu tempu,
jiu partu pi lu Belgiu comu un lampu!
   Jiu vi salutu a tutti, amici cari,
ca li me versi su’ stanchi e firuci;
e si vuliti sapiri cu li fici:
lu figliu di Micheli Scaccianuci.

ALTRI ARTICOLI

CONDIVIDILO