Iddru mi dissi

– A cavaddru semmu! 
+ A cavaddru n gruppa 
– Acchjana a lu paisi ca t’ha ma ritari 
+ J vidè cci ha essiri? 
– A chi semmu?
+ A vintitrì uri e tri quarti.

– A e i o u
+ E lu scecu chi si’ tu.
– Aju pitittu! 
+ Curri pi dirittu 
– Allura? 
+ Sessanta minuti 
 
 
–   Arrè? 
+ A donna.
 
– Attaccu lu mutu cu parla ci sputu 
+ J pozzu parlari c’aju li chiavi di San Vitali 
– Basta! 
+ Fasola cu la pasta.
 
– Bongiornu! 
+ Siddru nun chjovi. 
– Bongiornu 
+ Siddru nun si guasta. 
– Chi cc’è? 
+ Chi vidi? 
– Chi? 
+ Comu? 
– Chi è? 
+ La gatta cu lu tupè 
– Chi fannu stasira? 
+ Spogljati e v’à curcati. 
– Chi mangi? 
+ Cutupiddri.
 
– Chi pigljà di li vicini? 
+ Cci avia ad essiri la porta aperta 
   quannu nascì. 
 
 
– Chi porti? 
+ Angiddri di vraca 
– Chi si beddra! 
+ Penza pi tia 
– Chi si dici? 
+ Cu avi grana campa filici 
e cu nun nn’avi perdi l’amici 
– Chi si lasda! 
+ Piacivu a cu appi di piàciri 
– Chi talij? 
+ A tia ca si beddra 
– Chi talij? Chi cc’è lu meli? 
+ Sì 
-Chi ti manca?
 + Nenti! 
Lu jornu lu pani e la notti la robba.
 
– Chi ura è? 
+ Ura d’ajeri a st’ura 
nè cchjù tardu nè cchjù bonura.
 
– Chi ura fa? 
+ Li circa quasi sunnu 
-Chi ura sunnu? 
+ . Chi t’ha jri a pigljari la pinnula? 

ALTRI ARTICOLI

CONDIVIDILO